logo guvernul romaniei primaria biled primaria timisoara
imagine cu primarul

2019

CONV SEDINTA ord CLB 02. 2019

 Sedinta Ordinara IANUARIE 2019

PV Sedinta Ordinara Ianuarie 2019

 

2018

PV SEDINTA ORDINARA DECEMBRIE  2018

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 17 din 22.02.2018

 

2016

PV SEDINTA DE INDATA MAI 2016

PV SEDINTA ORDINARA APRILIE 2016

PV SEDINTA ORDINARA FEBRUARIE 2016

PV SEDINTA ORDINARA IANUARIE 2016

PV SEDINTA ORDINARA decembrie 2015 .doc

 

 

Procesul verbal al sedintei din data de 29 octombrie 2014

R  O  M    N  I  A

CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI    BILED____

Judetul Timis , 307060, Biled , Str. Principala , nr. 359

Telefon : 0256 / 377001; 377043 – Telefax : 0256 / 377300

Nr. 5223/ 03.11.2014

PROCES VERBAL

 

Incheiat azi  29.10.2014  in sedinta ordinara a Consiliului Local Biled .

            ORDINEA DE ZI, locul şi ora au fost stabilite  prin dispozitia primarului nr. 90 din 18.09.2014 completata de dispozitia nr. 99 din 24.10.2014 şi comunicate prin convocator, luat la cunoştiinţă prin semnătură de consilieri şi respectiv telefonic.

Ordinea de zi a sedintei ordinare este:

1. Ph.Privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Biled pe anul 2014

2.Ph. Privind preluarea  functiei de secretar al Comisiei nr. 1 economie, buget, finante, impozite si taxe,  dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu de catre dl david Mircea Marinel

3.PH.Pentru modificarea HCL nr. 55/204 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Biled  în Adunarea Generală ordinară a asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

4.Ph. Privind stabilirea strazilor ce urmează a fi reabilitate prin aplicare de covor asfaltic din Comuna Biled, jud. Timiş

5. Ph.Privind aprobarea valorificarii deseurilor de fier din curtea primăriei Biled rezultate din dezmembrarea unor obiecte casate si scoase din uz sau de altă proveniență

6.Ph. Pentru completarea HCL nr. 47/25.07.2014 privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea  postului vacant  de consilier juridic în aparatul propriu al consiliului local

7.Ph. Privind aprobarea construirii unei tribune  la terenul de fotbal al comunei Biled, jud. Timiş

8.Ph. Privind aprobarea vânzării locuinței număr  vechi  576, nr. Nou 89  proprietatea privată a Comunei Biled de catre dna Cismar Anuța, titular  contractului de închiriere a locuinţei

9.Ph. Privind prelungirea contractului de concesiune a Serviciului Public de Montă Comunală şi a Staţiei de Montă

10.Ph.Privind inființarea Clubului Sportiv “VOINȚA BILED” la nivelul comunei Biled cu participarea Consiliului Local al comunei Biled si aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare

11.PH Privind aprobarea completarii Listei cu tinerii indreptăţiţi să beneficieze de prevederile Legii 15/2003.

12.PH. privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală la nivelul comunei Biled.

13.PH Privind  acordarea numărului de casă pentru unele imobile din  comuna Biled , judet Timis

14. PH Privind încetarea la termen a contractului  cu nr. 0044210/04.01.2010 de asistență juridică în cheiat cu cabinet individual de avocat Covaci Răzvan si aprobarea încheierii de contracte de reprezentare pentru fiecare dosar.

15. Analizarea contestației-cerere a Asociației Crescătorilor de animale “Viitorul Bilezian”

16. Analizarea cererii Liceului tehnologic Petre Mitroi si numirea 2 reprezentanți în consiliul de administrație.

17. DIVERSE

            Presedinte sedinta este ales Dl consilier  Silaghi Daniel.

Se face prezenţa.

CONSILIERI ABSENTI :  Iuga Marius - absent motivat.

Sedinta este statutara cu 12 consilieri prezenţi din totalul de 13 consilieri.

Se da citire ordinii de zi.Se aprobă cu unanimitate ordinea de zi.

Dl secretar propune incliderea a doua puncte pe ordinea de zi. Se aproba cu unanimitate cu cele 2 puncte noi.

Se da citire 1. PH Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Biled pe anul 2014

Se prezinta avizul comisiilor de specialitate:

Comisia 1- favorabil partial, respectiv pentry sumele cu destinatie speciala, cu restul nu sunt de acord.

Dl primar informează cu privire la necesitatea achitarii gunoiului care s-a scumpit, a renovarii la sediul priamriei, cu executarea unei tribune, terminarea finisajelor la vestiare si toaletele de la terenul de fotbal, etc.

Dl consilier Supuran sa se prezinte referate si devize cu costurile pentru fiecare lucrare propusa, spune ca nu este impotriva sa se faca dar sa vedem prioritatile.

Dl primar: deseurile sunt o prioritate ca daca nu le platim nu le mai ridica si ramanem cu gunoiul pe strazi. 10.000 pana la sfarsitul anului apoi mai vedem in bugetul viitor ce facem.Consiliul local sa analizeze situatia si sa decida cum doreste. De la inceputul anului s-a scumpit de 2 ori, de acea nu au ajuns banii alocati.

Dl Supuran cu privire la Consultanta ca trebuia facut contract cu plata la obtinerea finantarii.

Dl primar-exista finantarea , am fost declarati eligibili, trebuie semnata aceasta declaratie si urmeaza achizitia publică. Din toti acesti bani cere se primesc doar 2% din consultanta sunt bani neeligibili, adica vor fi suportati de noi, adina cca 7.000 lei. Si obtinem 70 mii euro.

Dl primar propune sa fie trecut 13 mii la consultanta in loc de Strategie.

Dl Supuran, propune: 10 mii salubritate, 20 mii drepturi salariale ngajati conform sentintei, si 23 mii apa.

Comisia juridica de acord cu propunerea comisiei nr. 1 da aviz favorabil.

Comisia 3 favorabil pentru comisia nr. 1-economica

Se supune la vot si se voteaza cu 10 voturi pentru, 1 vot impotriva (David Cristian) 1 abtinere (Iezan) din 12 consilieri prezenti.

Se da citire 2. PH Privind preluarea  functiei de secretar al Comisiei nr. 1 economie, buget, finante, impozite si taxe,  dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu de catre dl david Mircea Marinel. Se amana, comisia sa faca un proces verbal si sa astabilească urmatorul secretar.

Se supune la vot cu unanimitate.

Se da citire 3. Pentru modificarea HCL nr. 55/204 privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Biled  în Adunarea Generală ordinară a asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 2- favorabil Comisia 3- favorabil.

Se propune ca dl Indrei Marin sa fie reprezentantul .

Se supune la vot si se voteaza cu 11 voturi pentru , 1 abtinere (Indrei) din 12 consilieri prezenti.

Se da citire 4. PH  Privind stabilirea strazilor ce urmează a fi reabilitate prin aplicare de covor asfaltic din Comuna Biled, jud. Timiş

Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil pentru centru –primarie-biserica catolica si intersectie Matache pana spre gara cu resrictionarea traficului pe aceasta protiune, Comisia 2- favorabil pentru centru – biserica catolica si portiunea de la DN la Hawle. Comisia 3- favorabil cu propunerea comisiei nr. 1

Se supun la vot propunerea nr. 1 - - 7 voturi pentru, 3 impotriva, 2 abtineri ( Mircea David si Faur)

Se aprova varianta propusa de comisia nr. 1.

Se da citire 5. PH Privind aprobarea valorificarii deseurilor de fier din curtea primăriei Biled rezultate din dezmembrarea unor obiecte casate si scoase din uz sau de altă proveniență.

Dl consilier Supuran : fara masina Renault din curte care este a finantelor.

Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 2- favorabil Comisia 3- favorabil.

Se supune la vot si se voteaza cu 12 voturi pentru din 12 consilieri prezenti.

Se da citire puntului 6. PH Pentru completarea HCL nr. 47/25.07.2014 privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea  postului vacant  de consilier juridic în aparatul propriu al consiliului local

Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- nefavorabil nu avem nevoie neaparat de consileir juridic, Comisia 2- nefavorabil postul a fost infiintat de consiliul local si tot consiliul il poate desfinta ,Comisia 3- nefavorabil.

Comisia nr. 2 propune si revocarea HCL 47/2014.

Se supune la vot si se voteaza cu 9 voturi pentru , 3 impotrivă din 11 consilieri prezenti, respingerea proiectului de hotarare si revocarea HCL nr 47/2014.

Se da citire punctului 7. PH Privind aprobarea construirii unei tribune  la terenul de fotbal al comunei Biled, jud. Timiş.

Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil cu mentiunea ca la urmatoarea rectificare sau in bugetul 2015, Comisia 2- favorabil- cu propunerea comisiei nr. 1 si intocmirea documentatiei tehnico economice (deviz cu suma necesara), Comisia 3- favorabil si e de acord cu propunrile c1 si c2.

Se supune la vot si se voteaza cu 12 voturi pentru din 12 consilieri prezenti, cu completarile aduse.

Se da citire punctului 8. PH Privind aprobarea vânzării locuinței număr  vechi  576, nr. Nou 89  proprietatea privată a Comunei Biled de catre dna Cismar Anuța, titular  contractului de închiriere a locuinţei

Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 2- favorabil, Comisia 3- favorabil.

Se supune la vot si se voteaza cu 12  voturi pentru , din 12 consilieri prezenti.

Se da citire punctului 9. PH Privind prelungirea contractului de concesiune a Serviciului Public de Montă Comunală şi a Staţiei de Montă

Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 2- favorabil, Comisia 3- favorabil.

Se supune la vot si se voteaza cu 9  voturi pentru , 3 abtineri (Indrei, Stanca si Zainea) din 12 consilieri prezenti.

Se da citire punctului 10. PH Privind inființarea Clubului Sportiv “VOINȚA BILED” la nivelul comunei Biled cu participarea Consiliului Local al comunei Biled si aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare

Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 2- favorabil, Comisia 3- favorabil.

Se supune la vot si se voteaza cu 12 voturi pentru din 12 consilieri prezenti.

Se da citire punctului 11. PH privind înfiinţarea Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală la nivelul comunei Biled.

Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 2- favorabil-, Comisia 3- favorabil.

Se supune la vot si se voteaza cu 12 voturi pentru din 12 consilieri prezenti.

Se da citire punctului 12. PH Privind aprobarea completarii Listei cu tinerii indreptăţiţi să beneficieze de prevederile Legii 15/2003.

Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 2- favorabil- Comisia 3- favorabil.

Se supune la vot si se voteaza cu 12 voturi pentru din 12 consilieri prezenti,

Se da citire punctului 13. PH Privind  acordarea numărului de casă pentru unele imobile din  comuna Biled , judet Timis

Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 2- favorabil- Comisia 3- favorabil.

Se supune la vot si se voteaza cu 11 voturi pentru , 1 abtinere (Iezan) din 12 consilieri prezenti,

Se da citire punctului 14. PH Privind încetarea la termen a contractului  cu nr. 0044210/04.01.2010 de asistență juridică în cheiat cu cabinet individual de avocat Covaci Răzvan si aprobarea încheierii de contracte de reprezentare pentru fiecare dosar.

Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 2- favorabil- Comisia 3- favorabil.

Se supune la vot si se voteaza cu 12 voturi pentru din 12 consilieri prezenti,

Se da citire punctului 15. PH Analizarea contestației-cerere a Asociației Crescătorilor de animale “Viitorul Bilezian”.

Dl presedinte le da cuvantul reprezentantilor.

Dl vicepresedinte Costar: considera ilegala hotararea si solicita conform hotararii adunarii directoare .

Se va discuta fara public si se va trimite raspuns in scris.

Punctul 16: Analizarea cererii Liceului tehnologic Petre Mitroi si numirea 2 reprezentanți în consiliul de administrație.

 Se propune sa ramana aceeasi ; Dr Stanca si dl Faur Flavius.

Se aproba cu unanimitate.

Se da citire punctului 17. PH Privind  acordarea numărului de casă la terenul de Fotbal  din  comuna Biled , judet Timis

Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 2- favorabil- Comisia 3- favorabil.

Se supune la vot si se voteaza cu 12 voturi pentru  din 12 consilieri prezenti.

Se da citire punctului 18. PH stabilirea drapelului mcomunei Biled.

Se prezinta avizul comisiilor de specialitate: comisia 1- favorabil, Comisia 2- favorabil- Comisia 3- favorabil. Se apropune varianta 4. Cu albastru.

Se supune la vot si se voteaza cu 12 voturi pentru  din 12 consilieri prezenti.

            Dl consilier Supuran paraseste sala de sedinta cu acordul presedintelui.

Diverse .

Cererea Apetrei se aprobă conform legii si a propunerii compartimentului de specialitate.

Cererea Jercan nu se aproba.

Domnul David Mircea paraseste sala.

Se revine la cererea Asociatiei Crescătorilor de animale.

Dl consilier Glodeanu: sa se mentina hotarare ca legala. Se respunge adresa. Se completeaza HCL daca e nevoie cu “se constata incetarea”.

Se aproba propunerea cu 9 pentru, 1 abtinere (Iezan)

Dl secretar informeaza cu privire la modificarile si noua structura politica a consiliului local.

Materialul se termina.

Sedinta se declara inchisa.

 

 

          SECRETAR COMUNA                             PRESEDINTE SEDINTA

DRAGAN DAN                                                SILAGHI DANIEL

 

 

Sedintele Consiliului local Biled

- DISPOZITIA Nr. 65 din 20.06.2014 Privind convocarea Consiliului Local Biled in Sedinta ordinara
(.doc 74kb)


- DISPOZITIA Nr. 19 din 21.03.2013 Privind convocarea Consiliului Local Biled in Sedinta ordinara
(.doc 74kb)


- ORDIN pentru convocarea consilierilor locali in sedinte de constituire a consiliilor locale municipale, orasenesti si comunale (.pdf 722,5kb)

- GRAFICUL cuprinzand persoanele care vor participa la Sedintele de constituire a consiliilor locale (.doc 69,1kb)
 

Adresa:
str. Principala,
nr. 359
Tel: 0256 37 70 01
Fax: 0256 37 73 00
• Adrese / Telefoane Utile
Politia 955, 412472
Pompierii 981, 411212
Salvarea 961, 411313
SMURD 981
Jandarmeria 956
Informatii 930,931,932
Asistenta sociala 979
Ora exacta 958
• Monitorul Comunei Biled
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.1
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.2-3
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.4
Monitorul nr 67 / ianuarie 2015
Monitorul nr 66/decembrie 2014
numere mai vechi...