logo guvernul romaniei primaria biled primaria timisoara
imagine cu primarul

Urbanism

COMPARTIMENT Urbanism
LUCRARI PENTRU CARE SE ELIBEREAZA AUTORIZATIE


Referent Subinginer:
Constructor: Tibi Neu


Autorizatia de construire se elibereaza pentru:

     - lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor ce se pot efectua fara autorizatie mentionate expres la art. 11 din lege;
     - lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;
     - lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
     - imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
     - lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari de suprafata sau subterane;
     - lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;
     - organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
     - lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
     - cimitire - noi si extinderi.

Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, partiala sau totala, a constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de constructii de sustinere a acestora, inchiderea de cariere si exploatari de suprafata si subterane, precum si a oricaror amenajari se fac numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile competente.

Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.

AUTORITATI EMITENTE

Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, ai oraselor si comunelor pentru executarea lucrarilor definite la art. 3, dupa cum urmeaza:

A. de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru lucrarile care se executa:
     1. pe terenuri care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale;
     2. in extravilanul comunelor, cu exceptia celor de la lit. F pct. 3;

B. de primarii municipiilor, pentru lucrarile care se executa in teritoriul administrativ al acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. A pct. 1;

C. de primarul general al municipiului Bucuresti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru lucrarile care se executa:
     1. pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritoriala a unui sector si cele din extravilan;
     2. la constructii reprezentand monumente istorice, clasate sau in procedura de clasare potrivit legii;
     3. lucrari de modernizari, reabilitari, extinderi de retele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafata, de transport si de distributie, pentru: apa/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicatii - inclusiv fibra optica, precum si lucrari de modernizari si/sau reabilitari pentru strazile care sunt in administrarea Primariei Municipiului Bucuresti;

D. de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru lucrarile care se executa in teritoriul administrativ al sectoarelor, cu exceptia celor prevazute la lit. C., inclusiv bransamente si racorduri aferente retelelor edilitare;

E. de primarii oraselor, pentru lucrarile care se executa:
     1. in teritoriul administrativ al acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. A pct. 1;
     2. la constructiile reprezentand monumente istorice clasate sau aflate in procedura de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, in conditiile art. 10 lit. a) in sensul ca solicitantul va obtine avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor, pe baza documentatiilor de urbanism avizate si aprobate conform legii,- si ale art. 45 alin. (3) si cu avizul arhitectului-sef al judetului;

F. de primarii comunelor, pentru lucrarile care se executa:
     1. in intravilanul localitatilor componente, in vederea realizarii de locuinte individuale si a anexelor gospodaresti ale acestora, precum si, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene, potrivit art. 45 alin. (3), in vederea executarii lucrarilor la celelalte categorii de constructii;
     2. la constructiile reprezentand monumente istorice clasate sau aflate in procedura de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, in conditiile art. 10 lit. a) - in sesnsul ca in zonele construite protejate, in zonele de protectie a monumentelor istorice, definite potrivit legii, si in ansamblurile de arhitectura si siturile arheologice, solicitantul va obtine avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor, pe baza documentatiilor de urbanism avizate si aprobate conform legii,- si ale art. 45 alin. (3) si cu avizul arhitectului-sef al judetului.
     3. in extravilanul comunelor pentru constructii reprezentand anexe gospodaresti si ale exploatatiilor agricole, pana la 100 mp.

LUCRARI PENTRU CARE NU ESTE NECESARA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE

Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora:
a) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
b) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;
c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
d) zugraveli si vopsitorii interioare;
e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
g) reparatii si inlocuiri la pardoseli;
h) reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare - tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
i) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
j) lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor reprezentand monumente istorice, inclusiv a celor din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii, cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;
k) lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
l) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.

Se pot executa fara autorizatie de construire si lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice.

Daca lucrarile de mai sus cu exceptia celor prevazute la lit. e) si j), se executa la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii este obligatorie emiterea autorizatiei de construire.

DOCUMENTELE NECESARE EMITERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Autorizatia de construire se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, pe baza documentatiei depuse la autoritatile competente care va cuprinde:
     - cerere (formular tipizat)
     - certificatul de urbanism;
     - dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor;
     - proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
     - avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
     - dovada privind achitarea taxelor legale.

DOCUMENTELE NECESARE EMITERII CERTIFICATULUI DE URBANISM

Certificatul de urbanism se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii pebaza urmatoarelor documente:
     - cerere (formular tipizat)
     - dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor
     - dovada privind achitarea taxelor legale.

FINALIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE

(1) Persoanele fizice si juridice care realizeaza lucrari de constructii in conditiile prezentei legi au obligatia de a executa integral lucrarile pana la termenul prevazut in autorizatie.

(2) Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevazute in autorizatie si daca s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor. Efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor este obligatorie pentru toate tipurile de constructii autorizate, inclusiv in situatia realizarii acestor lucrari in regie proprie. Receptia la terminarea lucrarilor se face cu participarea reprezentantului administratiei publice, desemnat de emitentul autorizatiei de construire.

Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 52 din 8 martie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 16 martie 2006.
(3) La terminarea lucrarilor, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia sa regularizeze taxa pentru autorizatia de construire, potrivit legii.

(4) O data cu regularizarea taxei prevazute la alin. (3), beneficiarii autorizatiilor de construire vor regulariza si celelalte cote prevazute de lege.

(5) Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara. In aceasta situatie se aplica in continuare sanctiunile prevazute de lege.

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
a) executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de catre investitor si executant;
b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic, a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor prevazute la lit. b), de catre investitor si executant;
c) aprobarea furnizarii de utilitati urbane, ca urmare a executarii de lucrari de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;
d) mentinerea dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa terminarea lucrarilor autorizate ori adaptarea in alte scopuri fata de cele prevazute in autorizatie a constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu;
e) neaducerea terenului la starea initiala de catre investitor, dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 3 lit. c), precum si nerealizarea lucrarilor de curatare, amenajare ori degajare, dupa caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o data cu incheierea lucrarilor de baza;
f) impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;
g) neanuntarea datei inceperii lucrarilor de constructii autorizate, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8), precum si depasirea termenului legal prevazut la art. 7 alin. (1);
h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinzand avizele si acordurile legale necesare in raport cu obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora cu depasirea termenului legal;
i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare:
     - in lipsa unui drept real asupra imobilului, care sa confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare;
     - in lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;
     - in baza unor documentatii incomplete sau elaborate in neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;
     - in lipsa expertizei tehnice privind punerea in siguranta a intregii constructii, in cazul lucrarilor de consolidare;
     - in baza altor documente decat cele cerute prin prezenta lege;
j) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina in autorizarea si executarea lucrarilor de constructii de catre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si al primariilor, in unitatile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) si (4), precum si neurmarirea modului de indeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3);
k) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii la controlul anterior;
l) refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevazute la art. 34 alin. (7);
m) depasirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii lucrarilor de constructii, conform prevederilor art. 7 alin. (20).

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1), savarsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza:
     - de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevazute la lit. a);
     - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la lit. f);
     - de la 3.000 lei la 4.000 lei, cele prevazute la lit. c);
     - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la lit. b), d) si e);
     - de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevazute la lit. h) si i);
     - de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la lit. j) si k);
     - de la 1.000 lei la 2.000 lei, cele prevazute la lit. l) si m);
     - de 1.000 lei, cele prevazute la lit. g).Noul cartier al comunei BiledPUZ dezvoltare zona rezidentiala si functiuni complementare, zona servicii, productie si agrement.

Plan de situatie propus reglementari urbanistice.


PUZConsiliul Judetean Timis a aprobat "Planul Urbanistic Zonal, zona rezidentiala cu functiuni complementare servicii, productie si agrement, extravilan Biled" prin avizul nr 79/30.05.2008.

Functiunile cuprinse in PUZ sunt:
  • zone activitati de productie, depozitare, comert si prestari servicii productie
  • zona locuinte si functiuni complementare
  • zone cu functiuni de interes public, dotari si servicii publice
  • zone verzi
  • cai de comunicatie

Total suprafata teriroriu 454700mp.

Proiecte

De curand s-au incheiat lucrarile de reabilitare a 3 km de drum comunal, realizat cu fonduri de la Consiliul Judetean Timis.

De asemenea a inceput lucrarea de Reabilitare si Modernizare sistem de alimentare cu apa in comuna Biled, ce se deruleaza cu fonduri ale Guvernului Romaniei, prin Ordonanta 7/2006 si are perioada de desfasurare iunie 2008 - octombrie 2008.Adresa:
str. Principala,
nr. 359
Tel: 0256 37 70 01
Fax: 0256 37 73 00
• Adrese / Telefoane Utile
Politia 955, 412472
Pompierii 981, 411212
Salvarea 961, 411313
SMURD 981
Jandarmeria 956
Informatii 930,931,932
Asistenta sociala 979
Ora exacta 958
• Monitorul Comunei Biled
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.1
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.2-3
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.4
Monitorul nr 67 / ianuarie 2015
Monitorul nr 66/decembrie 2014
numere mai vechi...